ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಶಾಲೆ, ಸುತ್ತೂರು


ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.
ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾಹಿತಿ ಪತ್ರ (Information Broucher) ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿ (Application)


ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮಾಹಿತಿ ಪತ್ರ (Information Broucher) ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿ (Application)ಸೂಚನೆ : ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು - 08221-232323 (ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ), 08221-232653 (ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ)

Note: For more details contact Head Masters- 08221-232323(Higher Primary School), 08221-232653(High School)